Stichting Rozenhart, gevestigd aan Beukenlaan 6 7223 KL Baak, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.stichtingrozenhart.nl
Beukenlaan 6 7223 KL Baak
Tel. +31(0)655623033

Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Rozenhart is Emilie Opdam.
Zij is te bereiken via emilie@opdam.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Rozenhart verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Stichting Rozenhart verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Digitaal verzenden van onze folder
– Digitaal verzenden van post die werving van financiële middelen betreft
– Het op verzoek telefonisch verstrekken van informatie

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Rozenhart neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Rozenhart) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Rozenhart bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
De door ons verkregen persoonsgegevens worden eens per jaar verwijderd tenzij de betreffende persoon toestemming geeft om zijn/haar gegevens in het adressenbestand te behouden voor toekomstig gebruik zoals hierboven omschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Rozenhart verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Stichting Rozenhart gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Rozenhart en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdrage van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingrozenhart.nl.
Stichting Rozenhart wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Rozenhart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch of via info@stichtingrozenhart.nl contact met ons op

Schenken

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €1,00