December 2019, Warnsveld

Door middel van deze brief wil ik jullie op de hoogte brengen van een aantal interessante ontwikkelingen in de euritmie. Bij die ontwikkelingen ben ik zelf nauw betrokken.

Sinds 2006 heeft een aantal antroposofische artsen en euritmisten contact met Verena Staël von Holstein. Zij is een vrouw die kan communiceren met wezens uit de elementaire/bovenzinnelijke wereld en doet dat al jaren op een overtuigende wijze. Voor de duidelijkheid: Verena Staël von Holstein is geen medium, ze “channelt” niet. Door jarenlange oefening is zij in staat de “etherische wereldspraak” waarmee deze wezens communiceren, te horen en in helder Duits te vertalen. Aangezien zij is opgegroeid in – en met haar echtgenoot leeft en werkt vanuit – een antroposofische levensbeschouwing, gebruikt ze de antroposofische inzichten en inhouden om haar vertalingen in uit te drukken.

De verbreding van de Euritmie
Rudolf Steiner heeft ons 100 jaar geleden de euritmie gegeven. Het materiaal dat via Verena Staël von Holstein tot ons komt bevat een aantal aanvullingen op en uitwerkingen van de euritmie. Therapeuten die de impuls kennen hebben het over “de verbreding van de Euritmie”. Ik heb het bewust niet over de vernieuwing van de euritmie. Vernieuwing houdt meestal in: het oude is niet meer goed en moet vervangen worden door iets nieuws. Zo is het niet, het “oude” d.w.z. de oorsprong blijft bestaan. Echter, euritmie is geen fossiel. Er is ontwikkeling. De mens en zijn ziekten ontwikkelen zich. Er is sterke behoefte aan uitbreiding van onze therapeutische mogelijkheden. Deze impuls biedt die ontwikkeling. Zij houdt in dat het aantal mogelijkheden om therapeutisch werkzaam te zijn sterk is uitgebreid en verfijnd. Ook voor het euritmisch werken met dieren is een therapievorm ontwikkeld. Voor euritmie-therapie ten behoeve van de plantenwereld en de aarde liggen er aanwijzingen te wachten op verdere uitwerking. De vorm waarin deze euritmie-verbreding gestalte heeft gekregen noemen we “Euritmie in Beweging”.
In 2012 kwam ik in contact met deze impuls en was ik direct geraakt door de zuiverheid en precisie waarmee gewerkt werd door de euritmie-therapeuten die mij bekend maakten met deze ver-bredingen. Langzaam en voorzichtig ben ik deze verbredingen gaan integreren in de kunstzinnige cursussen die ik verzorg en in mijn euritmie-therapie praktijk. De positieve reacties die volgden van cursisten, cliënten en patiënten bemoedigden mij om hier serieus mee verder te gaan.

Inmiddels heb ik deze euritmie-impuls in Nederland mogen introduceren bij mijn collega euritmisten, therapeuten en antroposofisch werkende artsen. De reacties waren zo positief dat hier meerdere intensieve scholingsdagen uit zijn gegroeid. Alle door de geest- en natuurwezens aangereikte informatie met betrekking tot de euritmie-verbreding heb ik in samenwerking met Verena Staël von Holstein bijeengebracht en in het Nederlands vertaald. Daaruit zijn twee werkmappen ontstaan (bestaande uit 400 bladzijden gevuld met 300 oefeningen) waarmee mijn collega’s in Nederland heel gericht en precies kunnen werken.

Ik ervaar dat de euritmie door deze verbredingen concreet beleefbaar wordt. Zo dichtbij heb ik de euritmie in de afgelopen 26 jaar dat ik euritmist ben nog niet ervaren. Door het werken met deze euritmie-verbredingen kan ik mijn mogelijkheden en beperkingen als euritmist veel intenser beleven als daarvoor. Het is altijd weer verrassend om de diepgaande werking van de euritmie in mijn gehele mens-zijn te beleven, waaraan deze euritmie-verbredingen veel bijdragen.

De in de periode tussen 2006 en 2019 gegeven aanwijzingen zijn teveel om in deze brief allemaal te benoemen, maar om u een indruk te geven:
Zo werd een aanvullende werkwijze gegeven voor het omgaan met de euritmische klankgebaren. Ook nieuw zijn de technische aanwijzingen voor de klankgebaren die Rudolf Steiner nog niet gegeven had. Nieuwe inzichten en oefeningen voor thema’s zoals traumaverwerking, hooggevoeligheid, stralingsbelasting en bescherming hiertegen. Ook is er nu een integrale benadering van tumorale processen.

Inmiddels is ook uit het buitenland de vraag gekomen om collega artsen en euritmie-therapeuten te gaan bijscholen. Bij het eerste internationale kennismakingsweekeinde waren 37 deelnemers uit 11 verschillende landen aanwezig. Voor het eerste vervolgweekeinde in januari 2020 hebben alweer 30 artsen en therapeuten interesse getoond. We mogen dus rustig stellen dat we hier te maken hebben met belangrijke ontwikkelingen, waarvoor nationaal en internationaal veel belangstelling bestaat.

Stichting Rozenhart
Tijdens de aanloop naar het eerste internationale kennismakingsweekeinde diende zich de vraag aan of het mogelijk zou zijn om deze bijscholingsweekeinden (twee per jaar) voor artsen en euritmie-therapeuten financieel laagdrempelig te houden, zodat het voor collega’s uit heel Europa en daarbuiten mogelijk wordt om deze euritmie-verbredingen in de cursussen te ontvangen. Om dit te kunnen realiseren zouden we extra middelen nodig hebben en om deze te beheren, lag het voor de hand om een stichting op te richten. Een groepje enthousiaste mensen heeft zich met dit idee verbonden en zo is Rozenhart, stichting ter ondersteuning van “Euritmie in Beweging” ontstaan. De stichting tracht haar doelen onder meer te bereiken door het ontvangen, beheren en schenken van financiële middelen voor:

  • De ontwikkeling, vertaling en verspreiding van lesmateriaal van deze euritmie-impuls voor artsen en euritmietherapeuten
  • Ondersteuning in de reiskosten van de cursisten uit het buitenland
  • Ondersteuning in de reis- en verblijfskosten in het buitenland van docenten die de cursusbijeenkomsten aldaar verzorgen
  • Financiële ondersteuning van overige activiteiten die ten doel hebben de ontwikkeling van Euritmie in Beweging te bevorderen

Van harte wil ik u dan ook uitnodigen om begunstiger te worden van of een schenking te doen aan Rozenhart, stichting ter ondersteuning van Euritmie in Beweging.

Waar komt het enthousiasme voor “Euritmie in Beweging” vandaan?
Wat ik van patiënten hoor, is dat ook zij deze euritmie-verbredingen heel concreet aan het lichaam ervaren. Wat ik van collega therapeuten hoor, is dat deze werkwijze heel nauwkeurig en precies op de behandelvraag gericht en afgestemd kan worden. De relatie tussen arts en euritmie-therapeut kan door deze werkwijze ook nog eens een verdieping ondergaan wat uiteindelijk de behandeling van de patiënt ten goede zal komen. In Nederland werken inmiddels al meerdere therapeuten die zijn bijgeschoold in deze werkwijze en dit aantal is nog groeiende. Ik hoop van harte dat de komende jaren ook het aantal therapeuten in het buitenland, die op deze wijze willen werken, zal gaan toenemen.

Begunstiger worden of een schenking doen kan heel eenvoudig door een bedrag over te maken op Triodosbank NL80 TRIO 0788 8096 79 t.n.v. Stichting Rozenhart. Vermeld bij het overmaken alstublieft of het om een donateurschap of een eenmalige schenking gaat. Zie ook onze website voor alle verdere informatie www.stichtingrozenhart.nl. Natuurlijk is elke schenking, groot of klein, zeer welkom. Alvast namens mijzelf, stichting Rozenhart, de docenten en de Nederlandse en buitenlandse collega’s HARTELIJK DANK!

Wieger Veerman, euritmietherapeut en docent

Schenken

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €1,00